Regulamin sklepu (S)

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO efektwow.sklep.pl

SPIS TREŚCI:
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU
6. REKLAMACJA PRODUKTU
7. ZWROT PRODUKTÓW
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sklep Internetowy efektwow.sklep.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie
mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.efektwow.sklep.pl prowadzony jest
przez ANMAR Handel & Usługi Aneta Gwóźdź o nr NIP: 6821706750, Paszkówka,ul Kalwaryjska 14,34-113

oraz adres poczty elektronicznej: anetaa_gwozdz@interia.pl

1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do konsumentów, korzystających ze Sklepu Internetowego.
1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień
niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w
oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza
Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
1.4. Definicje:
1.4.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych
od pracy.
1.4.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający
utworzenie Konta.
1.4.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie
Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do
elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i
płatności.

1.4.4. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach
przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca
ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub
zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
1.4.5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz.
93 ze zm.).
1.4.6. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym
przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone
są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie
Internetowym.
1.4.7. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez
Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym
z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji
newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
1.4.8. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy
Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
1.4.9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
1.4.10. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym:
www.efektwow.sklep.pl
1.4.11. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – ANMAR Handel & Usługi Aneta Gwóźdź o nr NIP: 6821706750, Paszkówka,ul Kalwaryjska 14,34-113

1.4.12. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a
Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
1.4.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na
rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
1.4.14. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w
wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca
ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub
zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
1.4.15. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)
1.4.16. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i
zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz
Zamówienia oraz Newsletter.
2.1.1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez
Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji ,oraz (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się”. W
Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy:
imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej ,oraz hasło.
2.1.1.1. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z
Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres: anetaa_gwozdz@interia.pl, lub też pisemnie na adres: Paszkówka,ul Kalwaryjska 14,34-113

2.1.2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem
dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym.
Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po
wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu
Formularza Zamówienia pola „Potwierdź zakup” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej
modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz
informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest
podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres
(ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer
telefonu kontaktowego ,oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów,
miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności.

2.1.2.1. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter
jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą
wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

2.1.3. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej
na stronie Sklepu Internetowego imienia i adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane
kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”.

2.1.3.1. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera
(rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: anetaa_gwozdz@interia.pl lub też pisemnie na adres: Paszkówka,ul Kalwaryjska 14,34-113


2.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje
się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2)
dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub
Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i
wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) strona responsywna; (5) włączenie w przeglądarce
internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
2.3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i
dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności
intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych
zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze
bezprawnym.
2.4. Tryb postępowania reklamacyjnego:
2.4.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe
reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu,
która została wskazana w pkt. 6 Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład:
2.4.2. pisemnie na adres: Paszkówka,ul Kalwaryjska 14,34-113

2.4.3. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: anetaa_gwozdz@interia.pl

2.4.4. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności
dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2)
żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy
rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie

zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu
reklamacji.
2.4.5. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w
terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu
przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt.
2.1.2 Regulaminu.
3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i
zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a
także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych
kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest
informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili
wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
3.3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień
3.3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu
przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.
3.3.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie
przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji
następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w
trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej
oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie
zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje
zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

3.3.3 Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny. O konieczności wystawienia faktury
należy powiadomić mailowo zaraz po zakupie wysyłając e-mail z pełnymi danymi i numerem
zamówienia na anetaa_gwozdz@interia.pl.Paragon jest wysyłany w wiadomości e-mail na podany w
trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

3.4. Utrwalenie zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży
następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2)
przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy
Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego
Sprzedawcy.

SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
4.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
4.1.1. Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
4.1.2. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy – ………………………………………………………………………………………..

4.1.3. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl –

możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce
informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej http://www.przelewy24.pl.
4.1.3.1. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie
z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą
płatniczą prowadzi:
4.1.3.1.1. Przelewy24.pl – spółka Dialcom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul.
Kanclerska 15; 60-327 Poznań) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem 0000306513, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 1.697.000 zł, NIP: 7811733852.
4.2. Termin płatności: w ciągu 24h od złożenia zamówienia
4.2.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności
kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 24h od dnia zawarcia Umowy
Sprzedaży.
4.2.2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient
obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU
5.1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dostawy poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej są możliwe wyłącznie po zaakceptowaniu przez kupującego kosztów dostawy i
dokonaniu wpłaty na konto.
5.2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty
dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi
na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie
składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową
Sprzedaży.
5.3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktu:
5.3.1. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.
5.4. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 2 Dni Roboczych od momentu zaksięgowania
należności, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano dłuższy
termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany
termin. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
5.4.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą
płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
5.4.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia
Umowy Sprzedaży.

6. REKLAMACJA PRODUKTU
6.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma
wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w
szczególności w Kodeksie Cywilnym.
6.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje
dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone
na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej reklamacji.
6.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta :
6.3.1. pisemnie na adres: Paszkówka,ul Kalwaryjska 14,34-113
6.3.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: anetaa_gwozdz@interia.pl

6.4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:
(1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty
wystąpienia wady;
(2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o
obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;
(3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji
przez Sprzedawcę.
Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność
reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

6.5 Wysłanie produkt oraz dowód zakupu na wskazany adres, lub dołączenie skanu do wiadomości e-
mail.

6.5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia jej otrzymania. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie
oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
6.6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy
dostarczyć Produkt wadliwy na adres Paszkówka,ul Kalwaryjska 14,34-113
7. Zwroty towarów
7.1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 z późn.
zm.) konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn,
składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od daty odebrania przesyłki. W
razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z
wszelkich zobowiązań. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy
będzie odesłany w stanie niezmienionym.
7.2. W przypadku odstąpienia od umowy Klient jest obciążony bezpośrednimi kosztami zwrotu towaru
(koszty przesyłki).
W razie odstąpienia od umowy.
7.3. Zwrotu należy dokonać na adres Paszkówka,ul Kalwaryjska 14,34-113 do przesyłki należy
dołączyć otrzymane potwierdzenie zakupu oraz Formularz Odstąpienia od Umowy. Sprzedawca
dokonuje zwrotu pieniędzy przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta w ciągu 14 dni od
dnia otrzymania odstąpienia od umowy.
7.4. Zwrotu towaru można dokonać w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru.
7.5. Wymiana towaru lub całkowity lub częściowy zwrot niewynikająca z winy sklepu jest możliwa, przy
czym koszt wymiany lub całkowity lub częściowy zwrot ponosi kupujący..

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
– Adresat:

ANMAR Handel & Usługi Aneta Gwóźdź o nr NIP: 6821706750, Paszkówka,ul Kalwaryjska 14,34-113

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży
następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na
wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– telefon kontaktowy
– numer konta bankowego
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
8.2. Zmiana Regulaminu:
8.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn
to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany
wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
8.2.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np.
świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały
zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został
prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od
dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek
nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia
od umowy.
8.2.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż
umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw
nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian
Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone
Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
8.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu
usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów
Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o
ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt
niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych
warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.
2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.